మారుతున్న వాతావరణ పరిస్ధితులు

రానున్న కాల్లాల్లో మంచి పంటను ఇచ్చే నేల ఎడారిగా మారే అవకాశాలున్నాయి.