జర్మనీని భయపెడుతున్న Z : ఆనాటి విషాదం వెంటడుతోందా?

జనవరి 27 1939 రెండోవ ప్రపంచం యుద్ధం ప్రారంభానికి కొద్ది నెలల ముందు జర్మనీ నియంత అడాల్ఫ్ హిట్లర్ బ్రిటిష్ నేవీని దెబ్బ కొట్టగల నేవీ జర్మనీ దగ్గర కూడా ఉండాలి అనుకున్నాడు. అనుకున్నదే తడవుగా ప్లాన్ Z పేరుతో ఒక ఫైల్ పైన సంతకం చేసాడు.