ఇంటిముందు బెల్స్, డ్రమ్స్ కొట్టండి: మోడీకి పేరడీ నిరసన

మార్చి 31 నుంచి ఏప్రిల్ 7 వరకు ‘మెహంగాయి ముక్త్ భారత్ అభియాన్’ పేరుతో వారం రోజులు దేశవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలను చేపట్టనున్నారు.