పిచ్చుక పై బ్రహ్మాస్త్రం : ఈ రోజు ప్రపంచ ఊరపిచ్చుకల దినోత్సవం

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతరించిపోతున్న సహజ జీవవైవిధ్యం, జాతుల సంరక్షణ అవసరాన్ని గుర్తించి, వాటిని కాపాడుకోవడానికి ప్రజలను ఏకం చేయడమే ఈ పిచ్చుకల దినోత్సవ ముఖ్యోద్దేశం. చివరకు పిల్లలకు బొమ్మలను చూపించి పిచ్చుక ఇలా ఉంటుందని తృప్తిపడే రోజులు రావద్దని కోరుకుందాం.