శ్రీలంక దివాళా.. కారణం చైనా.!

శ్రీలంక అత్యంత గడ్డు పరిస్థితుల్లో ఉన్నది. గతంలో అప్పులు ఇచ్చిన చైనా ఇప్పుడు మొహం చాటేసింది.