దిగివస్తున్న జెలెన్‌స్కీ: లొంగుబాటుకు అంగీకారంగా వ్యాఖ్యలు

Ukraine president is ready to surrender to Russia