జాతి రత్నాలు.. తాగిన మైకంలో పెళ్లి చేసుకున్న యువకులు

తాగిన మైకంలో ఇద్దరు యువకులు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పంచాయితి పోలీస్ స్టేషన్‌కు చేరుకున్నది.